Вишгородська районна рада
Офіційний веб-сайт
П’ятниця
15 Листопада
мін. +2°
макс. +7°
Перелік тестових питань для конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Вишгородського району
 1. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
 2. Що таке інформальна освіта?
 3. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти?
 4. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 5. Чия присутність не є обов’язковою для проведення конкурсу на посаду директора закладу освіти?
 6. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 7. Хто контролює якість освіти за новим законом?
 8. Які повноваження керівника закладу середньої освіти, відповідно до Закону України «Про освіту», передбачає автономія закладів освіти?
 9. Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?
 10. На яких засадах педагогіки працюватиме Нова українська школа?
 11. Яка ключова компетентність Нової української школи?
 12. Яка роль учителя в Новій українській школі?
 13. На скільки циклів поділятиметься початкова освіта?
 14. Як називаються цикли початкової освіти?
 15. Що входить до складу округу відповідно до нової редакції Положення про освітній округ, затвердженого Постановою КМУ від 20.01.2016 №79?
 16. На що мають право педагогічні працівники при виконанні професійних обов’язків?
 17. Який провідний принцип державної освітньої політики (за «Національною доктриною розвитку освіти України»)?
 18. Що передбачає стратегічне планування?
 19. Що передбачає управлінське рішення?
 20. Що таке менеджмент освіти ?
 21. Що передбачає атестація педагогічних працівників?
 22. За яких умов педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді?
 23. Що таке формальна освіта?
 24. Ким затверджується Базовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів?
 25. З чим при прийомі до школи адміністрація освітнього закладу зобов’язана познайомити учня та (або) його батьків?
 26. На кого покладається відповідальність за організацію та контроль за якістю харчування?
 27. З якої причини державна загальноосвітня установа може відмовити неповнолітнім у прийомі?
 28. Який статус має заклад загальної середньої освіти, заснований кількома суб’єктами різних форм власності на засадах державно-приватного партнерства, особливості управління яким визначаються засновницьким договором і статутом, у якому, зокрема, можуть визначатися питання управління рухомим і нерухомим майном?
 29. За якими формами здійснюється освітній процес у закладах загальної середньої освіти?
 30. Що є сновою для розроблення освітньої програми?
 31. Хто забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі?
 32. Ким затверджується Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти?
 33. Хто може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності?
 34. Хто може вносити зміни до змісту і обсягу Державних стандартів загальної середньої освіти?
 35. У які терміни переглядаються Державні стандарти загальної середньої освіти?
 36. Ким визначається процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти?
 37. Які функції виконують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції?
 38. Що входить до повноважень  закладу загальної середньої освіти?
 39. Які функції педагогічної ради закладу загальної середньої освіти?
 40. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти?
 41. Які завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти?
 42. За рахунок яких коштів  фінансується утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти?
 43. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти?
 44. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?
 45. Яку тривалість рівня базової середньої освіти передбачає Новий базовий Закон «Про освіту»?
 46. Яку тривалість рівня повної загальної середньої освіти передбачає Новий базовий Закон «Про освіту»?
 47. На скільки циклів поділяється початкова освіта Нової української школи?
 48. Яка норма академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?
 49. Які права має засновник або уповноважена ним особа? 
 50. Хто може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 51. Відповідно до чого розробляються Стандарти освіти?
 52. З яких розділів складається Освітня програма закладу освіти?  
 53. Що включає поняття академічна свобода?
 54. Що таке індивідуальна освітня траєкторія?
 55. Що таке інклюзивне навчання?
 56. Що таке освітня діяльність?
 57. Що таке рівень освіти?
 58. Що таке інформальна освіта?
 59. Що таке мережева форма здобуття освіти?
 60. Що таке педагогічний патронаж?
 61. Ким визначається статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти?
 62. Що таке сертифікація педагогічних працівників?
 63. У якому розмірі встановлюється посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії відповідно до Закону України «Про освіту»? 
 64. Як підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
 65. Яку щомісячну доплату отримає педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію?
 66. Які повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти?
 67. Які функції виконують органи місцевого самоврядування у сфері освіти?
 68. У якому обсязі держава забезпечує асигнування на освіту?
 69. Коли почнеться навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти для профільної середньої освіти?
 70. Які граничні терміни перебування керівника закладу освіти на посаді передбачає законодавство?
 71. Чи може сільський голова за рішенням сесії зняти повноваження з директора закладу загальної середньої освіти?
 72. Які повноваження закладу загальної середньої освіти?
 73. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?
 74. У яких випадках допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
 75. З якою періодичністю здійснюється атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності?
 76. Ким або яким законодавчим актом, нормативним документом визначається мова (мови), на якій ведуться навчання і виховання в освітньому закладі?
 77. Які дії керівника закладу освіти, якщо є випускники 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета?
 78. Відповідно до Закону України «Про освіту» які є форми отримання освіти?
 79. Чи мають педагоги право на участь в управлінні освітньою установою?
 80. Яка основна умова ефективного управління закладом загальної середньої освіти у XXI столітті?